Slik blir du kraftkommune

Slik blir du kraftkommune

Publisert
8.11.2023
Oppdatert
8.11.2023

Å bli kraftkommune er en prosess som tar flere år, men gevinsten kan være nye arbeidsplasser fordi lokale bedrifter får strøm, muligheten til å tiltrekke seg ny industri og varige inntekter til kommunekassa. Kraftutbygging er avhengig av vilje blant både politikere og i befolkningen.

Dersom din kommune ønsker bli en kraftkommune, kan du gjøre følgende: 

 • Finn areal: Det må finnes tilgjengelig areal for utbygging av sol-, vann- eller vindkraft. Sjekk om din kommune har areal som kan egne seg for kraftutbygging og om det er vilje lokalt til å bygge ut.
 • Ta kontakt med grunneiere: Snakk med grunneier for å høre om de er interessert i å få bygget ut fornybar kraft på dette arealet. 
 • Hør med ditt lokale nettselskap: Ta kontakt med ditt lokale nettselskap og hør om det er ledig kapasitet i nettet for ny produksjon, eller om det finnes andre gode løsninger. Statnetts områdeplaner viser at det mange steder i landet er fullt i strømnettet, men det kan likevel være rom for mer fornybar energi. Det kan være det er lokalt forbruk som mangler nettkapasitet som kan løses ved ny produksjon, eller at det er ledig i nettet andre steder i kommunen. Her har det lokale nettselskapet oversikten du trenger.
 • Aktører: En utbygger kan være behjelpelig med å se på fordeler og ulemper ved utbygging. Utbygger kan også ta direkte kontakt med kommunen for å finne ut om kommunen har interesse av å bygge ut et bestemt areal.
 • Samarbeid: Når man har funnet en utbygger som er interessert, må dere få utbyggeren, kommunen og grunneieren til å snakke sammen, og bli enige om det videre løpet. Det videre løpet kan for eksempel foregå på denne måten.
  Se også saksgang hos NVE

På naturens premisser

Ny fornybar kraft er en viktig del av løsningen for at Norge skal nå sine klimamål, men har samtidig også noen negative miljøeffekter. Utbygging av kraftverk og kraftnett fører til naturinngrep ved at åpent landskap bebygges og biologisk mangfold og økosystemer påvirkes. Fornybarnæringen kan også komme i konflikt med andre næringer som blant annet reindrift, reiseliv og skogbruk.

Når vi skal bygge ut mer fornybar kraft er det viktig at vi spiller på lag med naturen, særlig når det gjelder utbygging av vindkraft. Kraftutbygging må skje i samarbeid med kommunene, som også er de som har vetorett på utbygginger. En arealplan eller en plan for fornybar energi som skal revideres eller gjennomføres er ofte et godt utgangspunkt for å diskutere muligheten for mer fornybar kraft.

En slik tilnærming til utbygging av ny fornybar energi betyr blant annet:

 1. Behov for større lokal forankring
 2. Vektlegging av naturhensyn i større grad ved utforming av anlegg
 3. Økte inntekter til kommunene
 4. En annerledes tenking rundt selve byggingen av anleggene, i større grad vindkraftanlegg i tilknytning til eksisterende industri hvor naturen allerede er påvirket
 5. Du kan lese mer om konsesjonsprosessen for utbygging av fornybar energi, hvor det tas hensyn til miljø og samfunnsinteresser, hos Norges Vassdrags- og energidirektorat.

På kommunenes premisser

Er dere i tvil om dere skal bygge ut fornybar kraft, sjekk om LVK eller LNVK  kan bidra med råd. Dette er organisasjoner som ivaretar interessene til norske kraftkommuner og sørger for at utbygging skjer på kommunens premisser.

Les mer