Ferske kraftpenger sikrer fremtidens velferd i Tolga

Ferske kraftpenger sikrer fremtidens velferd i Tolga

Publisert
6.11.2023
Oppdatert
6.11.2023

– Under bakken her finnes både kraftverket og inntektene våre, sier ordfører Bjørnar T. Jordet.

Som et av Norges ferskeste kraftverk, åpnet Tolga kraftverk i 2021. Kraftverket er bygget i fjell og er nesten usynlig. Det har en årsproduksjon på ca. 205 GWh ny fornybar energi. Det tilsvarer strømforbruket til vel 10 000 husstander, mens kommunen har om lag 700 husstander.

– Vi er selvforsynt og vel så det, forteller ordføreren og legger til at utbyggingen handlet delvis om samfunnsansvar og for mer rein kraft, men også om økonomi.
– Da vi ble kraftkommune var det viktigste for oss at vi skulle være med å dra lasset for å nå klimamålene. Når vi først satte i gang, måtte vi gjøre det på en skånsom måte for dyr og miljø. Og så er det klart at kraftinntektene betyr noe i kroner og ører. Vi setter det meste i fond. Det skal brukes på framtidas velferd og framtidas tjenester til innbyggerne våre, forteller Jordet.
Inntaket ved Tolga kraftverk, med tre veier for fisken å vandre opp og ned. Foto: Hafslund Eco

I 2022 satt kommunen igjen med 13, 8 millioner kroner i inntekter av såkalt konsesjonskraft, etter å ha budsjettert med 8,4 millioner. Det ga dem ikke bare en fin fortjeneste, men også penger å bruke på uforutsette kostnader.

– Av et driftsbudsjett på 130 millioner, merkes det godt for en liten kommune som Tolga å få noen millioner i økte utgifter. Da var det godt å kunne ta noe av kraftpengene, sier Jordet.

Kraftverket har en terskeldam, og utnytter et fall på 88 meter i Glomma gjennom Tolga sentrum fra Hummelvoll og ned til foten av Eidsfossen. Tunnelen fra inntak til utløp er 11,4 kilometer lang.

Utbyggingen har gitt positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Det er kjøpt varer og tjenester lokalt for 85 millioner kroner og kommunene Tolga, Os og Røros mottar skatteinntekter fra anlegget. Tolga kommune vil i tillegg få uttaksrett på seks prosent av kraftproduksjonen etter 25 år.

I forkant av utbyggingen var det noe skepsis til om vannkraftutbygging ville bli skjemmende i naturen og om fisken ville bli påvirket. I terskeldammen er det tre fiskeløp, slik at fisk kan vandre både oppstrøms og nedstrøms ved alle vannføringer.

– Vi har ennå ikke alle fakta om hvordan fisken vandrer, men rent visuelt er det ikke veldig skjemmende. Vi har fortsatt en levende elv gjennom Tolga sentrum, og perioder av året er det ikke mulig å se at dette er en regulert elv. Som ordfører er jeg glad for at vi ikke har fått en tørrlagt elv gjennom sentrum, men at man har klart å bevare Glomma som landskapselement. Så blir det viktig at vi får god dokumentasjon på hvordan fisk og andre naturinteresser har blitt berørt av utbyggingen, sier Jordet.

Hva kan bli bedre for en liten kraftkommune?    

– At enda mer av pengene legges igjen lokalt. Og at regnestykket i større grad er kjent i starten. Det tror jeg hadde hjulpet for å få flere kommuner med på å bli kraftkommuner, og er en oppfordring til NVE, avslutter ordføreren.  

Utbyggingen av Tolga kraftverk kostet 885 millioner kroner. Anlegget er norskeid av Opplandskraft DA, som igjen er eid av Hafslund Eco (75 prosent) og Akershus Energi (25 prosent). Tolga kraftverk fjernstyres av Hafslund Ecos driftssentral og driftes av Hafslund Ecos personell i Nord-Østerdal.

Les mer